Činnosť

Každoročne pracujeme v ucelenom tematickom celku. Spolupracujeme so ZŠ vo Svite a konzultujeme prípravu predškolákov s učiteľkami. Dopravná polícia, požiarnici, návšteva družstva, knižnice, kúpaliska, enviromentálna výchova priamo v teréne, výlety do Vysokých Tatier - to všetko je samozrejmosťou. Tvorivé dielne, vystúpenie pre starších občanov našej obce, karneval, Mikuláš, Deň Matiek, Deň detí to všetko robíme v úzkej spolupráci s rodičmi a oni majú z nás radosť, keď nás vidia na pódiu. Počítač je priateľom našej škôlky. My sme otvorení pre všetky deti, pretože rodičia nemusia hlboko načrieť do svojho vrecka.

Sem- tam počuť aj angličtinu.

Niektorí naši rodičia by nás chceli voziť do škôlok do blízkych miest. Ale viete čo milí rodičia? O čo nás oberáte? O kamarátov, s ktorými by sme prežívali priamo v obci a vo voľnom čase pri naháňačkach, skrývačkach, stavaní „bunkrov“ bezstarostné detstvo, na ktoré aj vy radi spomínate.
Ak sme vás niečím zaujali, príďte sa pozrieť medzi nás. Byť malý neznamená byť menejcenný – to sa týka nielen detí, ale aj škôlky.

Pri našej škôlke pracuje Rada školy:

  •     Mgr. Hana Gallová
  •     Anna Stromková
  •     Zuzana Pastrnáková
  •     Lenka Lešková
  •     Zuzana Wechterová

 

Termín zápisu detí do MŠ býva vyhlásený obecným rozhlasom a bližšie informácie sa dozviete priamo v MŠ ako aj na informačnej tabuli obce.

Informácie  pre rodičov budúcich škôlkárov:

Platby:

  • Školné:  platí sa vždy mesiac vopred k 10. dňu v mesiaci

- 2-ročné až 3-ročné deti: 20,- €/mesiac 

- 3-ročné až 5-ročné deti: 10,- €/mesiac

  • Strava: platí sa vždy mesiac vopred k 20. dňu v mesiaci

- celodenný pobyt: 21,- €/mesiac  (desiata, obed, olovrant)

- poldenný pobyt:   16,80 €/mesiac (desiata, obed)

Správa o úrovni výchovno-vzdelávacej činnosti a jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2017/2018:

Správa o výsledkoch vvč 2017_2018.pdf (454,8 kB)

 

Informácie o zápise detí na predprimárne vzdelávanie do Materskej školy v Mengusovciach a podmienky prijatia dieťaťa

Podľa zákona č. 245/2008 Z. z.  v znení neskorších predpisov a podľa Vyhlášky MŠ SR č. 308/2009 Z. z. o materskej škole zápis detí na predprimárne bude prebiehať v budove materskej školy v dňoch určených riaditeľkou alebo v priebehu školského roka, ak je voľná kapacita MŠ. Deti sa prijímajú do jednej triedy MŠ, maximálny počet detí je 21. V triede budú deti od 3 do 6 rokov veku, výnimočne od 2 rokov.

Deti sa prijímajú na základe písomnej žiadosti, ktorú si rodič vyzdvihne v materskej škole alebo si ju môže nájsť na webovej stránke  https://msmengusovce.webnode.sk/dokumenty/

Rodič podáva Žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie vedeniu MŠ. K písomnej žiadosti rodič priloží potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast, ktoré má obsahovať aj údaj o povinnom očkovaní dieťaťa a prefotený preukaz poistenca. Rozhodnutie o prijatí alebo neprijatí dieťaťa do MŠ k začiatku školského roka riaditeľ vydá do 30 dní odo dňa skončenia zápisu, najneskôr do 30. júna. Rozhodnutie o prijatí alebo neprijatí dieťaťa si rodič prevezme osobne. Pri vyššom počte prihlásených detí, ako je možné prijať, uprednostňujú sa deti spravidla od 3 do 6 rokov veku. Mladšie deti ako 3 roky je možné prijať v prípade, že počet zapísaných detí vo veku 3-6 rokov je nižší ako 20 (rozhoduje dátum na prihláške).

Materská škola prednostne prijíma:

a) deti s odloženou povinnou školskou dochádzkou, ktorých rodič do 30 dní po skončení zápisu príslušného kalendárneho roka odovzdajú riaditeľke MŠ písomné rozhodnutie riaditeľa ZŠ, v ktorej bolo dieťa na zápise, o odklade školskej dochádzky dieťaťa (ak rodič nepredloží rozhodnutie o odklade povinnej školskej dochádzky, nebude mať rezervované miesto pre svoje dieťa)

b) deti, ktoré do 31. augusta príslušného kalendárneho roka dovŕšia 5 rokov a v stanovenom termíne podajú prihlášku do MŠ

c) deti, ktoré do 31. augusta príslušného kalendárneho roka dovŕšia 4 roky a v stanovenom termíne podajú prihlášku do MŠ

d) deti, ktoré do 31. augusta príslušného kalendárneho roka dovŕšia 3 roky a v stanovenom termíne podajú prihlášku do MŠ

e) výnimočne deti vo  veku 2-3 roky

f) uprednostňujú sa deti zamestnaných rodičov a rodičov s trvalým pobytom v Mengusovciach, pred deťmi, ktorých rodič je nezamestnaný, na materskej dovolenke alebo s trvalým pobytom mimo obce Mengusovce

g) uprednostňujú sa deti, ktoré sú v starostlivosti osamelého zákonného zástupcu

Z dôvodu nízkej kapacity spálne materská škola prijíma deti na celodenný pobyt podľa týchto kritérií:          

a) deti zamestnaných rodičov

b) deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami na základe odporúčania psychológa alebo lekára špecialistu

Ak pri prijímaní počas školského roka viac detí súčasne spĺňa uvedené podmienky, rozhoduje dátum prevzatia prihlášky.

Dieťa môže byť prijaté na adaptačný alebo diagnostický pobyt po dohode rodiča s riaditeľkou MŠ. O forme pobytu sa rozhodne s prihliadnutím na individuálne osobitosti dieťaťa. V prípade zníženej adaptačnej schopnosti dieťaťa a v záujme jeho zdravého vývinu môže riaditeľ po prerokovaní s rodičom alebo na základe jeho písomnej žiadosti rozhodnúť o prerušení dochádzky dieťaťa do MŠ na dohodnutý čas alebo o ukončení jeho dochádzky do MŠ.