Činnosť

Každoročne pracujeme v ucelenom tematickom celku. Spolupracujeme so ZŠ vo Svite a konzultujeme prípravu predškolákov s učiteľkami. Dopravná polícia, požiarnici, návšteva družstva, knižnice, kúpaliska, enviromentálna výchova priamo v teréne, výlety do Vysokých Tatier - to všetko je samozrejmosťou. Tvorivé dielne, vystúpenie pre starších občanov našej obce, karneval, Mikuláš, Deň Matiek, Deň detí to všetko robíme v úzkej spolupráci s rodičmi a oni majú z nás radosť, keď nás vidia na pódiu. Počítač je priateľom našej škôlky. My sme otvorení pre všetky deti, pretože rodičia nemusia hlboko načrieť do svojho vrecka.

Sem- tam počuť aj angličtinu.

Niektorí naši rodičia by nás chceli voziť do škôlok do blízkych miest. Ale viete čo milí rodičia? O čo nás oberáte? O kamarátov, s ktorými by sme prežívali priamo v obci a vo voľnom čase pri naháňačkach, skrývačkach, stavaní „bunkrov“ bezstarostné detstvo, na ktoré aj vy radi spomínate.
Ak sme vás niečím zaujali, príďte sa pozrieť medzi nás. Byť malý neznamená byť menejcenný – to sa týka nielen detí, ale aj škôlky.

Pri našej materskej škole pracuje rada školy v tomto zložení:

  •     Mgr. Hana Gallová - predseda RŠ
  •    JUDr. Zuzana Havašová
  •     Lenka Lešková
  •     Bc. Zuzana Saunders
  •     Ing. Zuzana Wechterová

 

Termín zápisu detí do MŠ býva vyhlásený obecným rozhlasom a bližšie informácie sa dozviete priamo v MŠ ako aj na informačnej tabuli obce.

Informácie  pre rodičov budúcich škôlkárov:

Platby podľa platného VZN:

  • Školné:  platí sa vždy mesiac vopred k 20. dňu v mesiaci

- 15,- € / mesiac

  • Strava: platí sa vždy mesiac vopred k 20. dňu v mesiaci

- celodenný pobyt: 27,40 €/mesiac  (desiata, obed, olovrant)

- poldenný pobyt:   22,80 €/mesiac (desiata, obed)

- poldenný pobyt:     6,80 €/mesiac (desiata)

Správa o úrovni výchovno-vzdelávacej činnosti a jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2019/2020:

Správa o úrovni vvč 2019_20.pdf (373,8 kB)

 

Aktualizované informácie o zápise detí do MŠ na šk. rok 2020/2021 sú v záložke AKTUALITY

 

Informácie o zápise detí na predprimárne vzdelávanie do Materskej školy v Mengusovciach a podmienky prijatia dieťaťa

Podľa zákona č. 245/2008 Z. z.  v znení neskorších predpisov a podľa Vyhlášky MŠ SR č. 308/2009 Z. z. o materskej škole zápis detí na predprimárne bude prebiehať v budove materskej školy v dňoch určených riaditeľkou alebo v priebehu školského roka, ak je voľná kapacita MŠ. Deti sa prijímajú do jednej triedy MŠ, maximálny počet detí je 21. V triede budú deti od 3 do 6 rokov veku, výnimočne od 2 rokov.

Deti sa prijímajú na základe písomnej žiadosti, ktorú si rodič vyzdvihne v materskej škole alebo si ju môže nájsť na webovej stránke  https://msmengusovce.webnode.sk/dokumenty/

Rodič podáva Žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie vedeniu MŠ. K písomnej žiadosti rodič priloží potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast, ktoré má obsahovať aj údaj o povinnom očkovaní dieťaťa a prefotený preukaz poistenca. Rozhodnutie o prijatí alebo neprijatí dieťaťa do MŠ k začiatku školského roka riaditeľ vydá do 30 dní odo dňa skončenia zápisu, najneskôr do 30. júna. Rozhodnutie o prijatí alebo neprijatí dieťaťa si rodič prevezme osobne. Pri vyššom počte prihlásených detí, ako je možné prijať, uprednostňujú sa deti spravidla od 3 do 6 rokov veku. Mladšie deti ako 3 roky je možné prijať v prípade, že počet zapísaných detí vo veku 3-6 rokov je nižší ako 20 (rozhoduje dátum na prihláške).

Materská škola prednostne prijíma:

a) deti s odloženou povinnou školskou dochádzkou, ktorých rodič do 30 dní po skončení zápisu príslušného kalendárneho roka odovzdajú riaditeľke MŠ písomné rozhodnutie riaditeľa ZŠ, v ktorej bolo dieťa na zápise, o odklade školskej dochádzky dieťaťa (ak rodič nepredloží rozhodnutie o odklade povinnej školskej dochádzky, nebude mať rezervované miesto pre svoje dieťa)

b) deti, ktoré do 31. augusta príslušného kalendárneho roka dovŕšia 5 rokov a v stanovenom termíne podajú prihlášku do MŠ

c) deti, ktoré do 31. augusta príslušného kalendárneho roka dovŕšia 4 roky a v stanovenom termíne podajú prihlášku do MŠ

d) deti, ktoré do 31. augusta príslušného kalendárneho roka dovŕšia 3 roky a v stanovenom termíne podajú prihlášku do MŠ

e) výnimočne deti vo  veku 2-3 roky

 

Ak pri prijímaní počas školského roka viac detí súčasne spĺňa uvedené podmienky, rozhoduje dátum prevzatia prihlášky.

Dieťa môže byť prijaté na adaptačný alebo diagnostický pobyt po dohode rodiča s riaditeľkou MŠ. O forme pobytu sa rozhodne s prihliadnutím na individuálne osobitosti dieťaťa. V prípade zníženej adaptačnej schopnosti dieťaťa a v záujme jeho zdravého vývinu môže riaditeľ po prerokovaní s rodičom alebo na základe jeho písomnej žiadosti rozhodnúť o prerušení dochádzky dieťaťa do MŠ na dohodnutý čas alebo o ukončení jeho dochádzky do MŠ.